Ειδική Αγωγή

Γενικές αρχές και εισαγωγική ένταξη στις αναπηρίες

  • Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της αναπηρίας
  • Ένταξη: Υπηρεσίες και παρεμβατικές προσεγγίσεις. Τεχνολογικές και άλλες προκλήσεις.
  • Θεωρίες Παιδικής Ηλικίας και Αγωγής
  • Ανάπτυξη Ηγεσίας στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Ηλικία
  • Σύγχρονα Θέματα στην Προσχολική και Πρώιμη Σχολική Εκπαίδευση
  • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση και Πολυγλωσσικές Τάξεις (Multicultural Education and Multilingual Classes)
  • Ανάπτυξη, Μάθηση και Οργάνωση Διδακτέας Ύλης στην Ειδική Αγωγή
  • Εντοπισμός και Εκπαίδευση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες/Ικανότητες